2003. december

Ádventi gondolatok

Mikor Jézus Krisztus befejezte földi küldetését, fölment az Olajfák hegyére s az apostolok szeme láttára eltűnt egy felhő mögött. Az apostolok örvendezve tértek vissza Jeruzsálembe, úgy, mint mikor kikísérünk valakit az állomásra, akivel olyan jó volt együtt lenni, és így búcsúzunk: "A közeli viszontlátásra!" De a viszontlátás késik. Az apostolok egyre fájdalmasabban tapasztalták, hogy olyan világban élnek, mely nem ismerte, nem szerette, sőt keresztre feszítette Jézust. Pontosan ez a mi helyzetünk is: idegen világban élünk, ahol nem értik a nyelvünket. A hit nyelvén beszélünk, de a világ nem hisz Istenben; a remény szavait mondjuk, de a világ nem hisz az örök életben; a szeretet nyelvét beszéljük, de a világ csak a pénz nyelvét érti. Nekünk az Evangélium fénye világít, nekik a tudomány mécsese, de az is kialszik a temetőben.
Szeress, és akkor hinni fogsz. Milyen szomorúan hangzik az Úr szava az apostolokhoz: "Még egy órát sem tudtok velem virrasztani?" (Mt 26,40). Pedig hogyan fogadkoztatok! Bezzeg Júdás nem alszik, hanem siet, hogy ellenségeim kezére adjon. És ez a világ ma sem alszik, ha a hitet támadni és vallást gúnyolni kell. Milyen sokan kötnek ma balesetbiztosítást - és a lélekkel nem törtéhet baleset? Nem az jellemzi legjobban az ember életét, hogy ki van szolgáltatva a bizonytalannak? Mikor reggel ébredek, még nem tudom, hogyan fekszem. És ha elindulok hazulról, nem tudom, lesz-e visszatérésem. Ezért figyelmeztet az apostol: "Félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok üdvösségteken."
Legyetek éberek! Virrasszatok! A karácsonyi készülődés mindig valami kedves örömmel tölti el szívünket. De az örömnek édes testvére a komolyság. Legyen vidám a kedélyünk, de komoly az életünk. Miközben az ádventi gyertyákat gyújtogatjuk, a hit fényében nézzük az életet. Isten nem csak azt mondja majd: "Jöjjetek hozzám", hanem azt is: "Távozzatok tőlem". A kereszt oldalán csak az egyik megtérő bűnös, a másik megátalkodott. A Szentírásban ilyeneket is olvasunk: "Nagyon vigyázzatok arra, hogyan éltek: ne oktalanul, hanem bölcsen. Használjátok föl az időt, mert rossz napok járnak. Ne áltassátok magatokat. Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék."
A mindennapi gondok veszedelme, hogy elfalazzák a kilátást Isten felé. Igen, szeressük az életet, Isten ajándéka, de ne úgy, hogy vele elfelejtsük az örök életet. Igen a földön élsz, de gyökeret nem versz bele.
A másik veszély, hogy elfásul a szívünk. Mindig a hitből élni és el nem csüggedni, hát ez nehéz. Családi bajok, csüggedés, gyengeségek és betegségek közben le nem törni, ehhez nagy lélek szükséges. Naptárunkról mindennap letépünk egy üres lapot, néha egy-egy névnap áll rajta, a legtöbb üres marad. Ne legyen ilyen szívünk naptára! Ádventben minden napunkra írjuk föl, nem a naptárra, hanem a szívünkre: Jézusom várlak! Jöjj el, Jézus!

Ungvárszki Imre
plébános


Az önkormányzat hírei

A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete (HCKÖ) 2003. szeptember 10-én tartott ülésén elfogadásra került a HCKÖ 2003. I. félévi költségvetési beszámolója. Eszerint a HCKÖ a 183,- E Ft összegű állami támogatás 27%-át használta fel. A HCKÖ a helyi önkormányzat 2004. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyta, erről 2003. november 27-i ülésén döntött, ebből kiderül, hogy a HCKÖ-t megillető állami támogatás 680,- E Ft lesz 2004-ben.
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. augusztus 28-án, szeptember 12-én, október 29-én, november 7-én és december 5-én ülésezett. Ezt megelőzően a Képviselő-testület Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottsága tartott ülést, ahol a testületi ülés elé kerülő, a bizottságok hatáskörébe is tartozó napirendi pontokkal kapcsolatban tettek javaslatot.
Az Önkormányzat 2003. III. negyedéves beszámolóját a bizottságok is elfogadásra javasolták. Összességében a kiadások az éves ütemezés szerint folytak, a bevételek szintén. Ennek megfelelően az önkormányzat összes kiadása a III. negyedév végén 223.814,- E Ft, míg a bevétele 230.717,- E Ft volt. Ebből a legnagyobb részt a Szent László Király Általános Iskola finanszírozása, a személyi juttatások, a szociálpolitikai, illetve a dologi kiadások jelentették. Bevételek tekintetében legnagyobb arányt a központi állami támogatás, illetve az alaptevékenységhez kötődő saját bevételek (intézményi működési bevételek, helyi adó, személyi jövedelemadó-részesedés) jelentettek, ezeknek a bevételeknek éves tervezése alapján kerül majd sor a 2004. évi költségvetési rendelet megalkotására a már elfogadott 2004. évi költségvetési koncepció alapján. A Képviselő-testület a saját bevételek növelése érdekében - a bizottságok támogatásával - módosította a helyi adókról szóló rendeletét. Eszerint a helyi iparűzési adó mértéke 2004. január 1-től a nettó árbevétel 2,0%-ára emelkedett, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység napidíja pedig - törvényi szabályozásból adódóan - 1.000 Ft/napra változott. A módosított helyi adó rendelet egységes szerkezetben a Körjegyzőségi Hivatalban olvasható.
A Képviselő- testület 2003. október 29-én tartott ülésén döntött 2004. évi számlavezetéséről. Az önkormányzat és intézményei hosszú évek óta az OTP Bank Rt.-nél vezették számlájukat, 2004. január 1-től a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet lesz a számlavezető bankjuk. A döntés során nagy jelentőséggel bírt az a 2004. évi terv, amely a Takarékszövetkezet új helyi kirendeltség építését valamint bankjegy automata üzembe helyezését célozta meg.
A Képviselő-testület megalkotta az 5/2000.(III.31.) számú rendeletének hatályon kívül helyezésével a 9/2003.(X.30.) számú a Pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló illetve a 10/2003.(X.30.) számú Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendeletét, amelyek szintén a Körjegyzőségi Hivatalban olvashatók. A Képviselő-testület a DRV ajánlatai alapján megalkotta a 2004. január 1-től érvényes ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról szóló rendeletét, amely e lapban is olvasható.
A Képviselő-testület rendeletben szabályozta a szeszfőzdében fizetendő 2004. évi díjat, amely rendelet szintén e számban olvasható. Az önkormányzat Területi Kiegyenlítést Szolgáló (TEKI) fejlesztési célú támogatást nyert mezőgazdasági vontató és eszközeinek beszerzésére. A Képviselő-testület döntésének megfelelően egy somogyvári egyetemi hallgató részesült kollégiumi férőhely-támogatásban. A most már hagyományosan megjelenő " Bursa Hungarica" felsőoktatási ösztöndíj támogatási rendszer segítségével idén 13 hallgatót részesített a Képviselő- testület támogatásban. A támogatott hallgatók névsora a Körjegyzői Hivatalban megtekinthető. A Képviselő- testület kinyilvánította szándékát, hogy az erdélyi Szentdemeter faluval partnertelepülési kapcsolatot kíván kialakítani. A partnerségi megállapodás előkészítése folyamatban van.
A Képviselő-testület Kulturális- és Sport Bizottsága 2003 .november 20-án tartott ülésén az érintettek bevonásával megtörtént a december 21-i karácsonyi ünnepség műsorainak összeállítása, valamint a 2004. évi eseménynaptár összeállítása, amely részletesen e lapban olvasható.

További fontos információk

Tájékoztatom a település polgárait, hogy a Körjegyzőségi Hivatalban 2003. december 29., 30., és 31-én az ügyfélfogadás ügyeleti rendszerben történik. Az esetleges kellemetlenségért megértésüket és türelmüket kérjük.
2004. január 5-től a megszokott rend szerint történik az ügyfélfogadás és a pénztári nyitva tartás.

Ügyfélfogadás:
hétfőn és szerdán 8.00-12.00 óráig
kedd 13.00-16.00 óráig
csütörtökön 8.00-16.00 óráig
Pénztári nyitva tartás:
hétfőn és csütörtökön 8.00-12.00 óráig
kedd 13.00-15.00 óráig

Vincze Rita
körjegyző


Somogyvár Község Önkormányzatának 11/2003.(XII. 4.) számú rendeletea 2004. évi ivóvíz-és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. (1) bekezdése alapján az ivóvíz-és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2004. évi díját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§.

(1) Somogyvár község Önkormányzatának illetékességi területén az önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott, valamint az Öreglak-Nagyhegynek átadott ivóvíz díját, valamint a szennyvízcsatorna szolgáltatási díját 2004. évben az alábbiak szerint határozza meg:
- ivóvízdíj 196,00.-Ft/m3 + áfa,
- szennyvízcsatorna díj: 619,00.-Ft/ m3 + áfa.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjból
- ivóvíz:
üzemelési díj 176,19.-Ft/m3 + áfa,
eszközhasználati díj 19,36.-Ft/m3 + áfa.
- szennyvízcsatorna:
üzemelési díj 356,50.-Ft/m3 + áfa,
eszközhasználati díj 260,00.-Ft/m3 + áfa.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért.

(5) 2004. évben értékesített mennyiség tervezett nagysága
ivóvíz:
lakosság számára 42.000 m3,
közület számára 9.000 m3.
- szennyvízcsatorna:
lakosság számára 19.000 m3,
közület számára 12.000 m3.

2.§.

Az önkormányzat az 1.§. (1) bekezdésében az ivóvíz-és szennyvízcsatorna díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.

3.§.

(1) Az ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése - a vízmérők állásának megfelelően - az üzemeltető által készített számla alapján díjbeszedő útján, vagy átutalással történik.

(2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.

(3) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.

(4) A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban mért vízfogyasztás 90 %-a.

(5) A kedvezmény iránti igényt a fogyasztónak kell bejelenteni a DRV Rt. felé, annak útmutatásai alapján.

4.§.

(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Somogyvár, 2003. december 3.


Móring József Attila polgármester
Vincze Rita mb. körjegyző


Somogyvár Község Önkormányzatának 14/2003.(XII.4.) számú rendelete a szeszfőzdében fizetendő 2004. évi díj megállapításáról

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által üzemeltetett szeszfőzde adóraktárban fizetendő díjat az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §.

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Somogyvár, Kossuth Lajos utcai 025/4 hrsz-ú ingatlanon álló szeszfőzdében előállított pálinkáért 2004. évben fizetendő díj bérfőzetőnként évi 50 hlf mennyiségig 1.285.- Ft, 50 hlf mennyiség felett 2.320.-Ft.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított díjból:
Bérfőzési szeszadó: 50 hektoliterfokig 885.-Ft,
50 hektoliterfok felett 1.920.-Ft, mely ÁFA-t nem tartalmaz
Bérfőzési díj: 400.-Ft/hlf, mely 25 % ÁFA-t tartalmaz.

(6) A fizetendő díjat a pálinka származási igazolvány kiállításakor, az alapján, a helyszínen a bérfőzetőnek készpénzben kell kifizetnie.

(7) Szeszfőzde vezető a bérfőzési szeszadó tekintetében az adóraktár felügyeletét ellátó vámhivatal utasítása szerint, míg a bérfőzési díj tekintetében - 50.000.-Ft-ot meg nem haladóan - a Polgármesteri Hivatalban köteles elszámolni a pálinka származási igazolványok alapján.

2. §.

Szeszfőzde vezető a bérfőzési szeszadó és a bérfőzési díj változását megelőzően, valamint a szeszfőzde leállásakor mindig végelszámolást köteles tenni.

3. §.

E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Somogyvár, 2003. december 3.


Móring József Attila polgármester
Vincze Rita mb. körjegyző


Logopédiai ellátás Somogyváron

A szeptemberi óvodai szülői értekezlet nagy port kavart a szülők körében. A rászoruló óvodások kisebb része juthatott hozzá szeptembertől a logopédiai oktatáshoz. A jogszabály szerint az önkormányzatoknál 300 fős gyereklétszám alatt nem feladatellátási kötelezettség önálló logopédus foglalkoztatása. Somogyvár község önkormányzata a fenntartási költség 3%-ával járult hozzá a Marcaliban működő logopédiai szakszolgálat tevékenységéhez, ugyanis a logopédiai szakszolgálat működtetése, például a szemészeti szakrendeléshez hasonlóan megyei önkormányzati alapellátás körébe tartozik.
Ezzel a ténnyel az önkormányzatunk le is tudhatta volna a logopédiai ellátás megszervezését. A helyzet azonban az, hogy anyagi lehetőségeinek mérlegelésével az intézmény az óvodában 1997 óta többletkiadás terhére logopédust foglalkoztat a leginkább rászoruló gyerekek ellátása érdekében. 2002-ben pályázati forrásból ki tudtuk egészíteni az önkormányzati támogatást, ennek következtében a korábbihoz képest több óvodásnak sikerült részt venni a foglalkozásokon. A pályázaton nyert, óradíjra fordítható pénz 2003. május végéig elfogyott, szeptemberben így a korábbihoz képest kevesebb gyerek juthatott el logopédushoz. A jogos és megszokott szülői igényt érzékelve anyagi lehetőségeinket mérlegelve döntött úgy az önkormányzat, hogy valamennyi rászoruló óvodás részesüljön újra az ellátásban, ezért biztosított az intézménynek a felemelt bérhez, a felemelt óraszámhoz megfelelő összeget.
November 1-től tehát annak ellenére, hogy nem önkormányzati feladat, 19 óvodás logopédiai ellátása folyik az intézményben, remélhetőleg valamennyiünk megelégedésére, óvodásaink fejlődése érdekében. Hogy mit hoz a jövő? Nem tudni. Addig is beszéljünk csecsemőkortól kezdve tisztán, érthetően gyermekeink előtt, velük, nekik, nem gügyögve, hanem javítsuk azonnal az oly édes bugyuta pöszeségüket, nehogy megszokják! Mi szülők, pedagógusok tanítsuk őket beszélni, ne pedig mi tanuljuk meg tőlük helytelenül kiejteni a szavakat!

Murzsán József
intézményvezető


Angyalhaj

Együtt a család vibráló gyertyák körül, a csillagszórók fényei alatt már elénekeltük a Mennyből az angyal-t. A fa alá készített ajándékokat osztjuk szét egymást keresve, zavartan, meghatottan. Egy kérdés bujkál bennünk. Sikerült-e örömet szereznünk?
Körülnézek, hol a mama?... Szobája ajtaja lassan nyílik, jön felém... Kendőt visel, alóla kifeslik festetlen ősz haja, ezért hát a kendő?... Angyalhaj - gondolom magamban.
Hozzám jön, kezében csomag, fátyolos kék szeméből előfénylik a múlhatatlan érzés, a szeretet. Remegő kézzel nyújtja át a gondosan csomagolt dobozt: "Fiam, én csak ezt adom neked!" Szégyenlős, halk szavát szégyellem. Őrült zavarba hoz, miközben bontom a csomagot. "Én nem tudtam neked semmit sem venni, ezt a meleg zoknit kötöttem, hogy ne fázzon a lábad" - mondja. Legszívesebben elbújnék...
Hogyan mondjam el azt, ami a köszönöm alatt átvillan az agyamon?
Még hogy csak ezt adom? Ennél többet, amit kaptam, hogyan is adhat egy anya! A zokni minden öltése egy gondolat volt, tudom. Egy-egy emlék a múltból, amíg felnevelt... Tudom! Érzem!
Igazi ajándékaink egy fillérbe sem kerültek, mégis magunkkal visszük őket mindenhova!
Tőle kaptam az olvasás szeretetét, az erőt a nehézségek elviseléséhez, a félelem leküzdésének receptjét, a hitet abban, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Tőle kaptam a türelmet, a tolerancia képességét, az életet... "Ha elérkezett az időd, akkor elérkezett, ha meg nem, akkor nem" - mondogatta a halálról.
Hová lett a sok ajándék, amelyet eddig a karácsonyfa alatt találtam? A legtöbbjére már nem is emlékezem. Annál inkább megjegyeztem, s kincsként őrzöm mindazt, amit életvezetési tanácsként a szüleimtől és a környezetemben élő szerető szívű idős emberektől kaptam. Megtanultam tőlük, hogy az igazi értékek az elmében és a lélekben lakoznak; ezek hiányáért semmi földi jó vagy kincs nem kárpótol.

2003 karácsonyán is ünneplőbe öltözött lélekkel bízzunk abban, hogy szebbik énünk újra hazatalál! Az ünnep amúgy is csak annyit ér, amennyit megőrzünk belőle a hétköznapokra. Figyeljünk hát egymásra, hiszen e nélkül győztesek lehetünk, de boldogok soha! Boldogságot és szeretetet csak akkor van jogunk elfogadni, ha teremtettünk is.

Kívánom, találjuk meg magunkban a békét a 2004-es esztendőben, és ünnepeljünk együtt december 21-én, vasárnap 1430-kor a Sportcsarnokban, a falu karácsonyfája alatt községi karácsonyi ünnepségünkön. Vendégünk lesz Deutsch Tamás, a Parlament alelnöke.

Murzsán József
iskolaigazgató


Továbbtanulás, pályaválasztás

Minden évben megfogalmazódik a gondolat: a 13-14 éves gyerekek még éretlenek a pályaválasztáshoz. Nehezen tudják eldönteni: melyik iskolában tanuljanak tovább. Márpedig a tankötelezettség a 16. életév betöltéséig tart, tehát mindenkinek új iskolát kell választania a 8. évfolyam eredményes elvégzése után. Ebben a fontos kérdésben jól dönteni siet segítségükre az iskola, amikor felkészíti őket a legfontosabb szempontok figyelembevételére:
Ismerje a tanuló saját magát: milyenek a képességei, az érdeklődési köre, egészségi állapota, tanulmányi eredménye, kitartása, szorgalma, teherbíró képessége stb.

  1. Ismerjen meg sok szakmát, pályát, hivatást, ezek követelményeit. Vessen számot a különböző foglalkozások kedvező és kellemetlen oldalaival, mennyire van szükség munkaerőre az adott területen, vagy éppen felesleg mutatkozik, nagy az esélye a munkanélküliségnek, milyenek a kereseti lehetőségek stb.
  2. Ismerkedjen meg választott iskolájával, annak színvonalával, hangulatával, mi mindent tud nyújtani a diákoknak: kollégiumi ellátás, sportolási lehetőség, nyelvtanulás-nyelvvizsga, számítástechnikai képzés stb.
  3. Nagyon sok kiadvány: Országos pályaválasztási útmutató 2004, Somogy megyei pályaválasztási tanácsadó 2004, Jelentkezés a középfokú iskolákba a 2004/2005. tanévre: beiskolázási tájékoztató szülőknek, az egyes középfokú intézmények saját prospektusai, szórólapjai, az Oktatási Minisztérium rendeletei, körlevelei a kérdéskörhöz tartozó összes információval segít a tájékozódásban.

A szülő kötelessége, hogy megismerve a továbbtanulási lehetőségeket, a felvételi eljárás rendjét, okos tanácsaival segítsen dönteni gyermekének, de ne döntsön helyette. Minden család maga tudja megállapítani, mit képes vállalni. Szükség van-e arra, hogy a gyerek minél előbb keresőképes legyen, vagy tudják finanszírozni felsőfokú tanulmányait is, több szakma, diploma megszerzését.
A tanév elején a mostani nyolcadikosok is még nagyon bizonytalanok voltak. Azóta sok nyílt napon vettek részt, ahol megismerkedhettek az adott középfokú intézménnyel, igénybe vettük a pályaválasztási tanácsadó ingyenes szolgáltatását, mely a gyerekek irányultságát segítette felismerni, meglátogattuk a Somogy Megyei Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállítását, melyen 21 somogyi középiskola mutatkozott be, s tartott felvilágosítást saját képzési profiljáról, felvételi koncepciójáról. Többen felvételi előkészítő foglalkozásokra járnak Kaposvárra.
Ami idén újdonság: több iskola indít nyelvi előkészítő osztályt, ahol a tanulók emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet, az informatikát, a tanulás módszertanát, hogy egységes szintre hozva őket, felkészítve a középiskola követelményeire, eredményesen tudják elvégezni az érettségeihez vezető 4 tanévet. (Ez a képzési forma tehát 5 évig tart.)
Új dolog az is, hogy 4 somogyi középiskola részt vesz az egységes országos írásbeli felvételi rendszerben, melynek eredményeit részben vagy egészében beszámítják saját felvételi eljárásuk során. Ezek az iskolák a következők:
- Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár
- Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola, Kaposvár
- Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód
- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Marcali
Azoknak a tanulóknak, akik ezek közül egyet vagy többet meg kívánnak majd jelölni jelentkezési lapjukon, 2003. december 12-ig jelentkezniük kell felvételi vizsgára az általuk meghatározott intézményben. A közös országos írásbeli időpontja: 2004. január 31. délelőtt 10 óra. (Akik ezen a vizsgán alapos ok miatt nem tudnak részt venni, a pótló írásbeli felvételi 2004. február 02. 14 óra.)
Minden tanuló (függetlenül attól, hogy tett-e központi felvételit vagy sem) jelentkezési lapját és tanulói adatlapját 2004. február 13-ig továbbítja az iskola a középfokú intézményeknek ill. a Felvételi Központnak. Minden tanuló annyi iskolát és tagozatot választhat, amennyit akar. Legvégső esetben, ha sehova máshova nem veszik fel, egy - központilag kijelölt - középfokú iskolának kötelező őt fogadnia, ahol legalább a 9-10. osztályt elvégzi. A 10. osztály elvégzése után még mindig mindenkinek van lehetősége a változtatásra, ha az derülne ki, hogy nem döntött kellő körültekintéssel most 8.-ban.
Oldalakat tenne még ki az összes idevonatkozó tudnivaló ismertetése a "jeligés" vizsgaeredmény-hirdetéstől a jelentkezési lap kitöltésén és aláírásán keresztül, a sorrend-módosítási lehetőségen át a jogorvoslati eljárásig stb.
Szülői értekezleteken és egyéni beszélgetések során mindezek már szóba kerültek, de ha valakinek valami még mindig nem érthető, további felvilágosításra, információra van szüksége, szívesen állunk rendelkezésre az iskolában az összes dokumentummal, a középfokú intézmények elérhetőségeivel.
Reménykedjünk, hogy gyermekeink döntésében nem csak a városi életforma vonzása játszik majd szerepet, hanem a mit és milyen színvonalon tanulás lesz a döntő. Ehhez kívánunk nekik sok sikert!

Somogyvár, 2003. december 5.

Murzsán Józsefné
a 8. osztály osztályfőnöke

 


Együtt tovább a partnerközpontú iskoláért!

A 2001-2002-es tanévtől kezdte építeni intézményünk -egy nyertes pályázat eredményeként- a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.
A 1,5 évig tartó munka keretében felmérésekkel tájékozódtunk legfontosabb partnereink -tanulók, szülők, fenntartó önkormányzat- intézményünk működésével kapcsolatos igényeiről, elégedettségéről. A válaszokat értékelve intézkedési tervekben tűztük ki a megvalósítandó legfontosabb célokat - elsősorban azt tartva szem előtt, hogy a megkérdezettek elégedettsége javuljon.
A pályázati kötelezettségnek eleget téve munkánk minden egyes szakaszáról -összesen 6 alkalommal- részletes beszámolót kellett készítenünk és küldenünk a COMENIUS Programirodának Budapestre. Ők az elvégzett munkánkat formai és tartalmi szempontból is nagyon jónak minősítették. Többek között így értékeltek:
" A dokumentáció alapján összefoglalva elmondható, hogy a somogyvári Szent László Király Általános Iskolában megvalósult a COMENIUS 2000 I intézményi modelljének kiépítése.
A vezetőség és a nevelőtestület képes a modell-leírásnak megfelelő partnerközpontú működés összehangolására és az e szerinti közös munkára minden általuk fontosnak tartott közvetett és közvetlen partner örömére és boldogulására.
A folyamatos minőségfejlesztési munkát biztosító ismétlődő mérések, elemzések és az adatok mutatókká történő átalakításának gyakorlati megvalósítása készségükké vált.
Az irányított önértékelésükről szóló fejezetben kifogástalan szakszerűséggel foglalják össze a modell fenntarthatóságára vonatkozó intézményi információkat.
Gratulálunk az itt felsorolt példaértékű érveléshez. Mindent magában foglal, amit erről a kérdésről el lehet és érdemes elmondani."
2003. októberében ünnepélyes keretek között Pécsett vehettük át a program sikeres teljesítését elismerő oklevelet.
Természetesen az intézményben végzett munkánk lényege elsősorban nem a COMENIUS Programirodának való megfelelés, hanem az, hogy közvetlen partnereink: tanulók, szülők, fenntartó önkormányzat elégedettsége javuljon.
Az iskola és óvoda minden dolgozója a jövőben is az átdolgozott Minőségfejlesztési Program megvalósításán fog munkálkodni!

Móring Lászlóné
a minőségfejlesztési
team vezetője


Szülők- és pedagógusok bálja a gyerekekért

2003. november 15-én a régebbi hagyományokhoz visszatérve az iskola és az óvoda közösen szervezte meg a Szülők- és pedagógusok bálját. Az általános iskolai szülői munkaközösség hosszas megbeszélés után a régebben bevált szokásokat figyelembe véve döntött a bál megszervezése mellett. A döntés és a szervezés jól sikerült: több, mint 100.000 Ft nettó bevétele volt a bálnak. A bevétel egy részét Mikulás csomagra, fennmaradó részét Pedagógusnap megrendezésére használjuk fel.
Szeretnénk köszönetet mondani az alábbi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik tombolaajándékkal járultak hozzá rendezvényünkhöz.: Márton Lajosné, Katica vendégház (György Istvánné), Fehér Holló Gyógyszertár, Vali virágüzlet, Pizzéria(Pfeiffer Szabolcs), Anita fodrászat, ÁFÉSZ bolt, Posta, Takarékszövetkezet, Mezőgazdasági Rt, Benzinkút, Bartek Zoltánné, Berdó virágüzlet, Gyöngyvirág virágüzlet, Humberto Kricsni, Kiskupa vendéglő, Porel Lajos, Gelencsér Zoltánné, Tüttő István, Kollár István, Valentin vendéglő, Reni fodrászat, Karmacsi Ernő, Önkormányzati Hivatal, Presszó, Szabó itallerakat és szülők, pedagógusok (iskolai, óvodai dolgozók).
A szülők és pedagógusok nevében kívánok továbbá köszönetet mondani a Berkes- , Kovács- , Lóka- és Móring házaspárnak, akik egymással összefogva - évek óta nagy kitartással - megszervezik és lebonyolítják a bálokat, vállalva az ezzel járó munkát és felelősséget. Ezeknek a rendezvényeknek azért van nagy szerepe a település életében, mert a segítségen túl sokaknak egész évben az egyetlen lehetőség, hogy táncos mulatságon részt vegyenek. Pedig az ember életében a zenének és táncnak ősidők óta fontos szerepe van, társa és segítsége lehet örömében és bánatában egyaránt. Sajnos rohanó világunkban egyre kevesebb időnk van arra, hogy feszültségeinket zenében, táncban oldjuk fel, köszönet mégegyszer azoknak, akik erre évente egy- két alkalommal erre lehetőséget biztosítanak.

A szülői munkaközösség vezetősége


A Mikulás 3 kupát is hozott Somogyvárra!

Az előző év III. korcsoportos leány kézilabda sikercsapatot (megyei döntő, nemzetközi Balaton kupa 2. hely) az idén a korcsoport módosulása miatt két korosztályos csapatra kellett bontani. Az idei tanév első komoly megmérettetése a körzet Mikulás kupa versenyei voltak.
November 25-én Balatonbogláron a III. korcsoportos kislányok, 26-án Öreglakon a IV. korcsoportos nagyobbak lettek kupagyőztesek.

Eredmények:
III. korcsoport:
Balatonlelle - Somogyvár: 6 - 19
Balatonboglár - Somogyvár: 13 - 14
A csapat tagjai: Bogdán Barbara, Papp Csilla, Nagy Kármen, Kovács Bettina, Bíró Adrienn, Fekete Katalin, Gelencsér Zsófia, Pergel Viktória, csapatkapitány: Balogh Réka (aki a mezőny legjobbja volt).

IV. korcsoport:
Balatonboglár - Somogyvár: 11 - 13
Lengyeltóti - Somogyvár: 8 - 10
Öreglak - Somogyvár: 5 - 7
Látrány - Somogyvár: 0 - 8
A csapat tagjai: Jakabfi Zsanett, Bogdán Rózsa, Lóka Alexandra, Fekete Tímea, Gelencsér Adrienn, Pergel Andrea, Szentpáli Dóra, Gelencsér Zsófia, Bíró Adrienn, Fekete Katalin, Bogdán Barbara, Balogh Réka, Békefi Viktória.
A mezőny legjobbja és egyben a legtöbb gól szerzője Jakabfi Zsanett.
Így 100%-os teljesítménnyel mindkét csapat hazahozta a Mikulás kupát.

November 30-án a sportcsarnokban 2 felnőtt és a két fenti "kiscsapat" szereplésével női Mikulás kupát szerveztek a somogyvári lányok, asszonyok.
1. helyezett és kupagyőztes: Sporting Libacomb
2. helyezett: IV. korcsoportos lányok
3. helyezett: Gyöngytyúkok
4. helyezett: III. korcsoportos lányok

Sporting Libacomb:
Baloghné Lukács Ibolya, Jóna Csilla, Rostáné Kakstetter Tímea, Fürst Melinda, Tóthné Farkas Krisztina, Gelencsér Attiláné.
Gyöngytyúkok:
Kovács Tiborné, Lóka Józsefné, Móringné Mihály Margit, Kenesei Katalin, Berkesné Mihály Mária, Fazekas Zoltánné.

Gelencsér Attila


Biztonságunk érdekében

Szeretném felhívni a figyelmet a környékbeli településeken elkövetett lopásokkal kapcsolatban. A bűncselekményeket elkövető személyek általában nem helybeliek, viszont ezek elkövetése során pontos hely és személyismeretséggel rendelkeznek. A bűncselekmények során a segítőkészséget, az emberi jóindulatot kihasználva, különféle történeteket előadva bejutnak a lakásba, udvarba. Általában kettő vagy több személy van ilyenkor jelen, ekkor az egyik leköti a figyelmet (vizet kér, telefonálni szeretne, stb.), addig a többiek a könnyen eltulajdonítható értékek (készpénz, ékszer) után kutatnak. Az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésének érdekében nagyon figyeljenek értékeikre, idegenekkel szemben legyenek gyanakvóak, a lakásba ne engedjenek be senkit, különösen, ha egyedül vannak otthon. Idegen személygépkocsik rendszámát jegyezzék fel, és a szomszédjaikra is figyelemmel legyenek. Amennyiben engedélyük nélkül az udvarukra idegen személyek bemennek, akkor haladéktalanul telefonáljanak az ingyenesen hívható 107 rendőrségi telefonszámra. A lopások illetve más bűncselekmények megelőzésében fontos szerepe van a helyi polgárőrség ujjászervezésének. A polgárőrök járőrözése során bizalommal fordulhatnak hozzájuk észrevételeikkel, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozókhoz, illetve személyesen hozzám is. Az ünnepek közeledtével kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Török Tamás
r.zászlós KMB


Munka a Megyei Önkormányzatban

A mintegy 20 milliárd forintból gazdálkodó Somogy Megyei Önkormányzat nagyon nehéz körülmények között kezdte az idei évet. A súlyos forráshiányt azonban sikeres "Önhikis" és "Bérhikis" pályázatok segítségével tudta valamelyest kezelni. A Polgári Frakció végzettségemnek megfelelő feladatokkal bízott meg. 1. Az oktatási intézmények 2. A gyermekvédelem rendszere, esetleges átalakítása. Ez a munka rendkívül sokrétű és bonyolult tekintettel arra, hogy a közgyűlés legnagyobb kötelező feladata az intézmények fenntartása. Önálló indítványként sikerült a figyelem homlokterébe állítanom a szolgálati lakások áldatlan állapotát. Ellenzéki képviselőként a lehetőségeim korlátozottak, de egyet nem szabad tennem. Hallgatni. Így aztán felemeltem a szavamat az emberhez méltatlan lakáskörülmények ellen. Ma ott tartunk, hogy az előterjesztő felmérte a mobilizálható ingatlanok körét, amelyek vételára forrást jelenthet a felújításokra. Továbbá elkülönített a 2004-es költségvetésben 10 millió forintot erre a célra. Felmérés készült a szükséges munkákról, ami csak a 16 lakáshoz 40 milliós igényt tartalmaz. Jelen helyzetben tehát még a tengernyi gondhoz csak cseppeket sikerült találni, mivel hasonló gondok nem csak somogyvári lakásokkal vannak. A következő nagy horderejű feladat az lesz, hogy a Megye vezetése fogalmazzon meg egy átfogó koncepciót az intézményhálózattal kapcsolatban különös tekintettel a Somogyvár - Öreglak - Lengyeltóti háromszögre. Az integrált oktatás és a demográfiai helyzet miatt csökken a gyermeklétszám, sok a 3 intézmény. Pazarló a rendszer. Nem valamelyik intézmény megszüntetése a cél, de esetleg egy profilváltás nyugvópontra helyezhetné a dolgot, hogy senki ne veszítse el a munkahelyét. Munkámban sokat segítenek az érintettek tapasztalatai és javaslatai, amit köszönök és jövőben is szívesen fogadok.

Gelencsér Attila
képviselő


Újjáalakult a polgárőrség

November 12-én hosszas előkészítés után több mint 30 somogyvári polgár úgy döntött, hogy a jelenlegi közbiztonsági állapotokon javítani próbáljon, szoros együttműködésben a rendőrséggel és az önkormányzattal. A közgyűlés egyhangúlag Paldesz József vagyonőrt választotta meg elnökének. A polgárőrség tagjai vállalták a rendszeres éjszakai járőrözést községünk területén. Ezúton is várjuk azon polgártársaink jelentkezését (hölgyekét is) sorainkba, akik kedvet éreznek környezetünk biztonságának javítására.

Biró Norbert, alpolgármester
Paldesz József, elnök


Vendégeink voltak

2003. november 21-én a "Színes Falevelek" Nyugdíjas Egyesületünk meghívására műsoros estet adtak a Faluházban a somogyjádi Nyugdíjas Klub tagjai. Ízelítőt kaptunk sokoldalú felkészültségükről, nagy sikert aratva tagságunk körében, melyhez ezúton is szeretnénk gratulálni és köszönetet mondani.
A somogyvári Általános Iskola tánccsoportja is köszöntött bennünket Tóthné Farkas Krisztina vezetésével, szép sikerrel. A műsorok után vacsorával láttuk vendégül a somogyjádi együttest, mely közben tapasztalatcserére is sor került, ötleteket adtak jövő évi munkatervünk, illetve programjaink elkészítéséhez.
A vacsora - melynek alapanyagáért köszönettel tartozunk Vörös Gézának, a Vadfeldolgozó Igazgatójának, illetve Felkai József "mesterszakács"-nak - nagyon ízletesre sikerült, úgyszintén a finom sütemények, melyeket tagjaink készítettek.
A vendégekkel nagyon hamar kialakult a kölcsönös szimpátia, a jó hangulat együttes éneklésbe csapott át. Igazán jól éreztük magunkat, de megállapítottuk azt is, hogy nekünk még van mit fejlődnünk.
Ehhez azonban nagyobb taglétszámra lenne szükség, ezúton is felhívjuk nyugdíjas-társainkat, hogy minél többen csatlakozzanak egyesületünkhöz.
Jelentkezni lehet: Farkas Gergelynénél, egyesületünk vezetőjénél: Somogyvár, Kossuth L. u. 85.

Kristóf Jánosné


Szeszfőzde működése

A Kaposvári Vámhivatal 2003. november 10-én időszaki elszámolást tartott az önkormányzat szeszfőzdéjében. Az elszámolás során megállapították, hogy a Weszycki-féle szeszmérőgép kevesebb próbaszeszt ad le a ténylegesen termelt mennyiséghez viszonyítva. Ezért a szeszmérőgépet javítás, hitelesítés elvégzése céljából leszerelték.
Az amúgy hitelesítési igazolvánnyal rendelkező szeszmérőt javítás és újbóli hitelesítés céljából november 14-én Budapestre szállítottuk. A javítást végző cég ígéretével ellentétben november 26-ra nem készült el a szeszmérőgép. Ismételt határidőként december 20-át jelölték meg.
Így, az önkormányzaton kívülálló ok miatt, egy hónapos további kiesés jelentkezik az üzem működésében.
Az ismételt üzembe helyezésig a főzetők szíves megértését kérjük.

Rofrits Sándor
főelőadó


A helyi adókról...

Felhívom a lakosság szíves figyelmét az adóbevallások időben történő benyújtásának fontosságára, mivel azok késedelmes benyújtása, illetve elmulasztása bírság fizetési kötelezettséget von maga után.
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adóbevallások határideje:
Gépjárműadó:
Vétel, eladás, forgalomból történő kivonás, mentességre okot adó körülmény bekövetkezése esetén a változást követő 15 napon belül.
Építményadó:
Vétel, használatba vételi engedély kiadása, eladás, mentességre okot adó körülmény bekövetkezése esetén változást követő 15 napon belül.
Magánszemélyek kommunális adója:
Lakásbérleti jogviszony létesítése illetve megszűnése esetén változást követő 15 napon belül.
Helyi iparűzési adó:
Vállalkozás megkezdését követő 15 napon belül bejelentési kötelezettség.
Adóbevallás minden év május 31-ig.
Vállalkozás megszűnését követő 30 napon belül záró bevallás benyújtása.
Időben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az adók mértékének emelkedése (Részletes tájékoztatás az önkormányzati híreknél!) miatt késedelmes adóbevallás esetén a fizetendő mulasztási bírság összege is arányosan nő.
Mindenkinek saját érdeke, hogy bevallási kötelezettségének időben tegyen eleget, és mulasztási bírság fizetési kötelezettsége ne keletkezzen.


Eseménynaptár 2004.

január 23. Kultúra napja (Dr. Újkéri Csaba: Harangszó a vizek felett
író, olvasó találkozó)
24. Fazekas Zoltán" emléktorna (sportcsarnok)
30. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
február 7. 9 óra Iskolai farsang
15-21. Sítábor, Ausztria
27. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
Farsangi Kupák (az időpont egyeztetés alatt)
Kézilabda torna (az időpont egyeztetés alatt)
március 6. 14 óra Nőnapi kézilabda torna
14. 11 óra Mise, utána ünnepi műsor az iskolánál
26. 14 óra Osztálybemutató Általános iskola
26. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
április 4. 11 óra Szentmise; Virágvasárnap - barkaszentelés
8-13-ig Tavaszi szünet
8. 18 óra Szentmise; Nagycsütörtök
9. 15 óra Az Úr szenvedésének ünneplése, passió
10. 19 óra Vigília mise (körmenet)
11. 11 óra Húsvétvasárnap ünnepi mise (ételszentelés 7 óra)
17. 9 óra Szépítő szombat
30. Színes Falevelek Nyugdíjasklub (kirándulás Somogyfajszra)
május 1. 9 óra Majális (kézilabdás lányok szervezik,
kispályás foci, kézilabda ku
2. 14 óra Anyák napja (sportcsarnok)
23. 11 óra Szentmise - Elsőáldozás
28. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
28. 8 óra Gyermeknap
30. 11 óra Mise - Pünkösdvasárnap - Hősök napja, koszorúzás
június 4. 15 óra Pedagógus nap
12. 8 óra Tanévzáró, ballagás
13. 6 óra Európai Parlamenti választás
18. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
25-26-27. Szent László Napok
július 1. 8 óra Köztisztviselők napja
10. 8 óra Roma nap
12-18. Kézműves tábor
25-31. Wartmannstetteni gyermekek tábora
26- aug. 4. Edzőtábor ifiknek
augusztus 2-8 Nyári Színház
15. 11 óra Szentmise - Nagyboldogasszony ünnepe
20. 11 óra Szentmise - Szent István ünnepe (kenyérszentelés)
30. 8 óra Tanévnyitó
szeptember 24. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
8 óra Wartmannstetteni foci
október 6. Megemlékezés - iskola műsor
23. 10 óra Szentmise
23. 11 óra Megemlékezés
29. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
november 1. 16:30 óra Mindenszentek ünnepe (litánia a temetőben)
2. 11 óra Szentmise - Halottak napja
20. 20 óra Szülők - pedagógusok bálja
26. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
december 4. Mikulás Kupa - női kézilabda

6.

Mikulás ünnepély (iskola)
17. Színes Falevelek Nyugdíjasklub
18. Karácsonyi ünnepély Wartmannstettenben
19. 14 óra Karácsonyi ünnepély Sportcsarnok
24. 23:30 óra Betlehemi játékok
24. 24 óra Éjféli mise

 


Öregdiákok Egyesületének 2003. évi eseményei

A Somogyvárt Pártoló és Öregdiákok Köre a 2001. évi magalakuláskor úgy döntött, hogy minden év júniusában a Szent László napok egyikén tartja meg az éves közgyűlést.
A 2002. évi közgyűlésen a 76 fős tagság alig fele jelent meg, mert a pénteki nap a munkában levőknek és a távol lakóknak nem volt alkalmas. Ezért aztán a 2003. évi találkozó és közgyűlés időpontját június 29., szombat délután 2 órára jelöltük ki, így a taglétszám kb. 70 %- a megjelent. A résztvevők nagyon meg voltak elégedve a Szent László napok színvonalas rendezvényeivel és úgy nyilatkoztak, hogy az elkövetkező évek ünnepségein is szeretnének részt venni. A délután megtartott közgyűlésen Móring József Attila polgármester rövid tájékoztatót adott Somogyvárról, Murzsán József a Szent László király Általános Iskola igazgatója az iskoláról, dr. Magyar Kálmán régész Somogyvár történelmi múltjáról, Kollár Istvánné az Öregdiákok Egyesületének titkára ismertette a taglétszám alakulását és az egyesület anyagi helyzetét. A taglétszám akkor 76 volt, jelenleg 90. A tagsági díjakból és a tagok felajánlásaiból megközelítőleg 200.000,- Ft volt az Egyesület számláján. A közgyűlést megelőző vezetőségi gyűlés úgy határozott, hogy a meglévő pénzből egy anyagilag rászoruló, de kiváló tanulmányi eredményt elért 8. osztályos tanulót középiskolai kiadásinak segítése céljából 40.000 Ft-tal jutalmaz.
Ezenkívül pedig 130.000 Ft-ért egy minden iskolai tanuló számára elérhető, a könyvtár teremben elhelyezett számítógép került megvásárlásra. Természetesen ezen a gépen az Öregdiákok Egyesületének tagjai is gyakorolhatnak, ismerkedhetnek a világháló nyújtotta modern technika lehetőségeivel, küldhetnek e-mailt ismerőseiknek. A közgyűlés egyetértésével került sor ezen tervek megvalósítására. Az Öregdiákok Egyesülete pedig köszönetet mond tagjainak önzetlen támogatásaikért és szeretettel várja sorai közé azokat, akik szívesen találkoznának a Szent László napokon rendezett ünnepségeken volt iskolatársaikkal.

Kristóf János


A Bursa Hungarica ösztöndíj elbírálásáról

Somogyvár Község Önkormányzata fontos feladatának tartja, hogy a helybeli egyetemistákat, főiskolásokat tanulmányaik végzésében segítse, a tanulás költségeihez hozzájáruljon. Ennek érdekében nemcsak iskolakezdési támogatást biztosít, hanem csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez is. Ennek keretein belül közel 25 tanulót támogattunk a csatlakozástól kezdődően a Somogy Megyei önkormányzat és az Oktatási Minisztérium segítségével.
A 2004. évi fordulóban az ösztöndíjra pályázhattak azok a somogyvári, nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgatók, illetve azok a 2003/2004. tanévben érettségiző, vagy már korábban érettségizett, ám felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. A pályázat kiírása után, az ott megadott határidő elteltéig, 13 fő jelezte támogatási igényét. A pályázatokat a Képviselő- testület bírálta el, s ennek során minden pályázatot támogatásra érdemesnek tartott. A támogatás havi összegét, 2000-5000 Ft-ot, a testület pályázónként állapította meg. Ezt az összeget a Somogy Megyei Önkormányzat kiegészíti, az Oktatási Minisztérium pedig megduplázza. Így például a Somogyvár Község Önkormányzata részéről 2000 Ft támogatásban részesített hallgató Bursa-ösztöndíja 6000 Ft lesz havonta. A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzatunk által folyósított teljes összege 2004-ben 314 ezer Ft.
Somogyvár Község Önkormányzata 2004-ben a következő tanulókat részesíti Bursa Hungarica ösztöndíjban: Frank Richárd, Kollár Hajnalka, Kollár Kovács Tibor, Németh Bernadett, Pfeifer Viktória, Farkas Zoltán, Móring Nóra, Sándor Szabolcs, Szabó Lilla, Fürst Melinda, Márton István, Móring Zsuzsanna, Nagy Szilvia.
A pályázóknak az ösztöndíj elnyeréséhez gratulálunk, s tanulmányaikhoz - a közelgő vizsgaidőszakra is tekintettel - sok sikert kívánunk!

Dr. Márton Zsuzsanna
polgármesteri referens


A serdülő csapat sikerei

Serdülő csapatunk az őszi szezonban összes mérkőzését megnyerte.
Kaposszerdahely 5:0, Somogysárd 3:0, Öreglak 4:1, Toponár 3:0, Felsőmocsolád 12:0,
Buzsák 10:2, Andocs 8:0, Lengyeltóti 2:1,

A bajnokság állása:
1. Somogyvár 8- 47:4 24 pont
2. Lengyeltóti 611 38:4 19 pont
3. Toponár 422 20:11 14 pont
4. Felsőmocsolád 422 36:28 14 pont

A csapat tagjai: Orsós Tamás, Kesztyüs László, Tüttő Krisztián, Vörös Gábor, Lakatos Roland (6 gól), Tóth Szabolcs (4 gól), Rádics Richárd csapatkapitány (5 gól), Torma Bálint (12 gól), Resch András (12 gól), Valkó Tibor (10 gól), Károlyi Nándor, Horváth Béla, Horváth Román, Páskuly Tamás, Kalányos József (4 gól), Haiser Máté
A "Somogy" kezdetű települések teremtornáján Toponáron a 89-90-es születésű játékosaink 1. helyet értek el 22:6-os gólkülönbséggel. A torna gólkirálya Resch András lett.
A csapat tagjai: Orsós Tamás, Torma Bálint, Rádics Richard, Valkó Tibor, Resch András, Páskuly Tamás, Horváth Román, Haiser Máté.

Miért gyenge (?) az ificsapat?
A tavaly őszi csapathoz képest 12 fő eltávozott, abbahagyta (18-19 évesek). Ők sem szerepeltek jobban, mint a mostani csapat.
A mostaniak között két idősebb (Horváth András, Bécsi Zsolt), két ifi korú (Pappa László, Maros Péter) és mérkőzésenként 7-8 serdülő játékos szerepelt 3-4 évvel idősebek ellen. Külön dicséret illeti azokat a serdülőket, akik a hátukon vitték a csapatot: Tóth Szabolcs, Rádics Richard, Vörös Gábor, Kalányos József, Orsós Tamás.
Fiatal csapatunk pár év múlva még sok örömet okozhat a szurkolóknak.

Szabó Béla


A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat soron következő ülését 2003. november 27-én tartotta. Az ülésen megtárgyalták a 2003. évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A tárgyalt időszakban a kisebbségnek összesen 926.- eFt bevétele, míg 789 eFt kiadása volt. A bevételek az állami támogatásból, az előző évi pénzmaradványból, valamint a roma napi bevételekből és önkormányzati támogatásból tevődtek össze. Az önkormányzat kiadásainak jelentős részét a roma nap szervezésére költötték, amely összesen 447.- eFt volt, a fennmaradó kiadások a működésre kellettek.
Az ülésen a kisebbségi önkormányzat megtárgyalta a községi önkormányzat 2004. évi költségvetési koncepcióját, amelyet a "nagy" testület részére elfogadásra javasolt.
Döntöttek az ülésen még arról is, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az idén Mikuláskor is megajándékozzák a településen élő 6 év alatti roma gyerekeket. A testület döntése alapján valamennyi 6 év alatti cigány kisgyermek 500 Ft értékű Télapó-csomagot kapott.

Németh Judit
vezető tanácsos
kisebbségi referens


Az ötödik helyen...

A felkészülés 2003. június végén kezdődött egy nemzetközi mérkőzéssel. Július első hetében kezdődött meg felkészülés a bajnokságra. Heti 2 edzés és 1 mérkőzés szerepelt a programban. A felkészülés közben a csapat részt vett egy nemzetközi tornán, melyet megnyert.
A legfontosabb feladat a játékosok állóképességének a javítása volt. A klubhoz 3 új játékos érkezett (Széchenyi, Pék, Czár), akik nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az edzésen a játékosok lelkesen és fegyelmezetten dolgoztak. A játékos keret szűk volt, ezért elsősorban azokra az emberekre lehetett számítani, akik már korábban is bizonyítottak a klub színeiben.
Kezdetben 13-14 játékos látogatta az edzéseket, később ez a szám visszaesett 8-11 főre.
A csapat gerince azonban rendszeresen részt vett az edzéseken, ennek is köszönhető a sikeres ősz.
A keretbe 2 fiatal játékos került (Bogdán, Antal), akik az ősz folyamán igazolták tehetségüket. A csapat fegyelmezetten játszotta végig az őszi szezont, csupán 2 kiállítás volt. Pozitívan, hogy a nézőtéren sem voltak rendbontások.
A tavaszra 2-3 új játékos igazolása indokolt, mert egy esetleges sérüléshullám komoly gondot jelenthet.
A második legkevesebb gólt kapta a mezőnyben az együttes, ami a fegyelmezett játéknak köszönhető. Az együttesből Dergecz Zoltán teljesítménye kiemelkedő volt az ősz folyamán.
Jó teljesítményt nyújtott még Kollár, Zsohár, Csizmadia, Kontra, Gyurákovics és Hajmási. Az együttes többi tagja is megbízható teljesítményt nyújtott.
Példaértékű az önkormányzat hozzáállása a labdarúgáshoz. Az ősz folyamán minden feltétel adott volt a nyugodt szakmai munkához.

Konrád László
edző


Hirdetés:
AVIVA Élet és nyugdíjbiztosítást szeretne kötni,
esetleg lakást szeretne vásárolni, vagy felújítani, keressen meg!
Papp Józsefné Somogyvár, Május 1. u. 64.
Tel.: 06-30/283-90-03, este 85/340-547