2003. október

Hosszú, forró nyár...

...van mögöttünk. És büszkén mondhatjuk, falunkban nemcsak a szokatlan hőséggel kellet megküzdenünk, hanem bőséggel volt részünk felemelő ünnepben, önfeledt szórakozásban egyaránt. A Szent László-napok ezúttal is településünk, sőt a megye határain túlról is vonzottak vendégeket. (Talán mi, somogyváriak azért többen lehettünk volna! Hiszen azért elsősorban ez a MI ünnepünk.)A somogyvári Széchenyiekről megemlékező szentmisén vehettünk részt a Mauzóleumnál és sokan gyönyörködtek a faluházban Gyurina Pálné, Ilonka néni csodálatos festményeiben. Szép számmal hallgattuk a Calypso kórus "Képzelt riport.."-ját és vasárnap igazi vidám kavalkád volt Kupaváron. A látványos lovagi tornát fergeteges néptáncműsor követte, közben bajnok főzőcsapatunk gondoskodott a finom ebédről. Kiss Iván prépost úr lélekemelő szentmiséje után adtuk át az idei kitüntetéseket. Este vagy ezren hallgattuk és énekeltük együtt a Kormorán szívszorító dalait és a környékbeliekkel együtt néztük a káprázatos tűzijátékot. Köszönet mindenkinek, aki az ünnepet munkájával felemelővé tette!
A helyi cigány kisebbségi önkormányzat által kezdeményezett és megrendezett roma-nap minden előzetes félelem ellenére jól sikerült és talán közelebb hozott egymáshoz cigányokat és nem cigányokat. Szép ünnepség keretében, Harrach Péter, a parlament alelnökének gondolatait meghallgatva avattuk fel templomunk megújult orgonáját. Az "István, a király" két előadását közel háromezren(!) látták, szinte kicsinek bizonyult Kupavár!
Az ünneplések között csendesen birtokba vettük az új hivatal épületét és a hatalmas kilátóról megcsodálhatják a környéket azok, akik leküzdik a 91 lépcsőfokot. Lassan a befejezéséhez közeledik a szennyvízcsatorna-hálózat építése, az utak rendbetételére majd tavasszal kerül sor.
A szokatlanul forró, száraz nyár tehát nemcsak gondot, örömöt is hozott. Bár a programok nem tették jobbá mondjuk a kukorica termést, nem pótolták a hiányzó esőcseppeket, de nem is ez volt a céljuk. Hanem az, hogy a lelkünket üdítsék fel, hogy szolgálják az összetartozás érzését falunkban. Ha ez sikerül, a mindennapi munka is könnyebben megy...

Móring József Attila
polgármester


Iskolai tájoló

A tanév eleji tanulólétszám 221 fő. Az iskolában az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig 11 tanulócsoport működik. Két osztályt kellett indítani az 1., 5., 6. évfolyamokon a megnövekedett tanulólétszám miatt. Az osztályba sorolás alapja a szülők által írásban javasolt (70%) képesség szerinti bontás (nyelvtan, matematika, idegen nyelv), valamint az első osztályban a szülői szavazás eredményeként változatlan egykori óvodai csoport megtartása.
Osztálybontással tanulják tanulóink a német nyelvet a 4. osztálytól. A magas létszámok miatt bontott csoportokban folyik a magyar és a matematika oktatása a 3. osztályban. A tehetséggondozást és a felzárkóztatást szolgálja a matematika bontása a 7. és a 8. osztályokban. Kiemelt feladat a számítástechnikai ismeretek átadása, amely már a 6. osztálytól beépült a helyi tantervbe. A tehetséggondozást szolgálják még az október 1-én indítandó szakkörök is. A csökkentett tananyag nem tartalmazhat nyelvoktatást a 3. osztályban, valamint számítástechnika tananyagot az 5. osztályban. Ezeket az ismereteket az igazán érdeklődő tanulók számára nem kötelező időkeretben tanítjuk.
Gondolom a tanulók nagy örömére kevesebb tanórát kell tartani az 1. és az 5. osztályban, valamint ennek megfelelően csökkenteni kell a tanítási anyag mennyiségét is. Az óraszám csökkentés ezek után felmenő rendszerben kerül bevezetésre, tehát jövő szeptembertől "kevesebbet tanul" az 1., 2., 5., 6., 9, 10. osztályos tanuló, mint az előző években. Tapasztalhatják iskolánkban a könyvtári nyitva tartás megnövekedését, melynek oka, hogy szeptember 1-től főállású könyvtáros tanárt kell alkalmazni. A törvényalkotók szándéka a tanulói terhelések csökkentése, alapkészségek fejlesztésére több idő jusson, valamint az esélyegyenlőség biztosítása.
A pótvizsgák, melyen 16 tanuló vett részt, részben sikeresek voltak. A 216 tanuló közül 7 tanulót kellett megbuktatni.
Nyári táborban 40 tanuló vett részt Fonyódligeten, melyet az Önkormányzat, az iskola, valamint a "Belőle nőttem én..." közalapítvány finanszírozott. Tanulmányi kiránduláson a tanulók 73%-a gazdagította ismereteit, melyhez az önkormányzat tanulónkénti támogatást biztosított.
Tanévkezdéskor a szülőknek a füzetcsomagokért és a tankönyvekért nem kellett fizetni, mert az önkormányzatok az állami támogatásokkal együtt ingyenesen biztosították a családoknak.

Új közoktatási törvény

2003. szeptember 1-től részben, 2004. szeptember 1-től teljes egészében kell alkalmazni a törvénymódosítást. A módosítás célja a jogszabályalkotók szerint az esélyegyenlőség biztosítása, a szülők és a tanulók terheinek csökkentése, illetőleg nagyobb beleszólás biztosítása az iskolai közösségi élet, tanulás szervezésébe.
A jogszabályváltozás tanulókat érintő leglényegesebb elemei a következők:

  • Az óvodában rászorultsági alapon jár az ingyenes étkezés.
  • Ingyenes a tankönyv a törvény szerint, ha 3 vagy több gyereket nevel a család, ha egyedülálló szülő neveli a gyermekét, illetve ha fogyatékos, valamint 1-4. osztályban ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a család,

Újdonság még, hogy központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni a 6, 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek és túljelentkezés esetén a mostani 8. osztályos tanulóknak is. Tervezett időpontja: január 30. Vizsgára jelentkezés határideje a 6, 8 évfolyamos gimnáziumba: december 12.
Bővültek a tanulók és a szülők kötelességei, kiegészültek a jogaik. A házirendet az új jogoknak és kötelességeknek megfelelően módosítani kell, ebben a folyamatban az az új elem még, hogy az önkormányzat hagyja jóvá. Minden tanulónak a kezébe kell adni 1 példányt a dokumentumból. Át kell dolgozni pedagógiai programunkat, szervezeti és működési szabályzatunkat, melyet a tanulói önkormányzatnak is véleményeznie kell. Új módon fogalmazza meg a törvény a mindennapos testnevelés, egészségfejlesztés feladatait is. 1-4. osztályban 3 testnevelés óra, 5-8. osztályban 2,5 óra hetente a kötelező. A heti öt óra mindennapos testmozgása megvalósulhat a tanórán kívül szervezett ISK, játékdélutánon, szakkörön valamint akár 2x15 perces óraközi szünetben, vagy napközis játékos egészségfejlesztő testmozgás keretében.
A tanulókat és a szülőket leginkább az értékelési rendszer változása érdekelte, amely a 2004/2005 tanévtől válik kötelezővé. E szerint 1-3. osztályig félévkor és év végén nem lesz osztályozás, csak szöveges értékelést kap a tanuló: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szoruló. A tanulót "megbuktatni" ezeken az évfolyamokon csak a szülő hozzájárulásával lehetséges, kivéve ha a tanítási órák 20%-át meghaladó időt volt távol az iskolából.
2004. szeptemberétől magántanuló csak a jegyző engedélyével lehet a tanuló különösképpen, ha hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül).

A feltételrendszer alakulása

A jogszabályban előírt minimális taneszköz-jegyzékbe foglalt és egyéb eszközjellegű feltételrendszer az elmúlt tanévben lényegesen nem változott. Forráshiány miatt ebben az évben is csak csekély mennyiségben tudtunk vásárolni taneszközt, óvodai játékot. Az óvodában sikerült egy éve az elromlott ételmintás hűtőszekrény helyébe újat beszerezni, az ellopott TV és videó helyett újat vásárolni, valamint riasztót felszerelni. Az óvoda által pályázaton nyert 2 x 100.000,- Ft-ot az amúgy is szűkös játékállomány gyarapítására fordítottuk, továbbá az udvari játékállomány bővült szülői ajándékozás révén. Sikerült megvásárolni a harmadik csoportszoba berendezését is. Szülői alapítványi felajánlás eredménye az új mikrohullámú sütő, cd-s rádió, s mintegy 150 000 Ft értékű fejlesztő játék. A kuratórium döntése nyomán a "Belőle nőttem én..." Közalapítvány új konyhabútort vásárolt az óvodába.
Az iskola, a Somogy Megyei Közoktatási Alapítvány pályázatain 380.000,- Ft-ot nyert, melyet történelmi és földrajzi térképek vásárlására, logopédus foglalkoztatására, valamint könyvtári Internet-hálózat kiépítésére, óvodai riasztórendszer bővítésére fordítottunk. Az Öregdiákok Egyesülete 1 számítógépet ajándékozott a községi és iskolai könyvtárnak. Az önkormányzat nyertes pályázatai lehetőséget teremtettek arra, hogy a már régen áhított klímaberendezés felszerelését sikerült megvalósítani. Az önkormányzatnak köszönhető az is, hogy valamennyi osztályteremben sor került a világítás korszerűsítésére. A sportcsarnok teraszainak esővédelmét még az esős időszak beköszöntése előtt megoldotta az önkormányzat. A nyári felújítási munkák során elkészültek az új wc-k, mosdók, állagmegóvásuk igazgatói utasítással is szabályozott. Két tanteremben kicseréltük a padlózatot, egy osztály pedig teljesen új bútort kapott. A pedagógusok és a tanulók régi vágya, hogy a könyvtárat lehessen a terasz felől megközelíteni, így a község lakói is gyorsabban, kényelmesebben, a tornacsarnokon való árjárás nélkül juthatnak el a községi könyvtárba. A könyvtár folyosóján kapott helyet az új iskolai büfé helyisége. Távlati célunk a terasz asztalokkal való felszerelése. Tanulóink tehát igazán kultúráltan használhatnák, birtokba vehetnék a könyvtári teraszt.
Az iskolai alapítvány a tanulók táborozását támogatta, sporteszközöket, sportszereket vásárolt, valamint egy osztály kapott teljesen új bútorzatot. December elején az önkormányzat megteremtette a lehetőségét egy új, esztétikus igazgatói, valamint igazgatóhelyettesi-gondnoki iroda kialakításának is.
Karácsonyi ajándékként a könyvtárba a tanulók nagy örömére 3 fejhallgatóval felszerelt zenesarkot alakítottunk ki, amely lehetőséget teremt idegen-nyelvi, zenei, irodalmi búvárkodásra a könyvtárlátogatók zavarása nélkül.
Tavasszal a SEFAG Rt. nyertes pályázatából 50.000 Ft-ot parkosításra fordítottunk.
A két első osztály indításából, valamint az iskolai könyvtáros kötelező alkalmazásából következően megnövekedett az intézményi össz-óraszám. A pedagógusok terhelésének arányosabb eloszlásának érdekében két új nevelőt alkalmazunk határozott idejű kinevezéssel.
Arany Zsuzsanna tanító-számítástechnika szakkollégiumot végzett, a napköziben került alkalmazásra. Káldy Éva februárban fejezi be német szakos bölcsész tanulmányait, eddig hittanári végzettséget szerzett. Osztott munkakörben régóta be nem töltött gyermekvédelmi felelősi állást tölti be munkaideje 50%-ában, a másik 50%-ban pedagógus munkakörben németet fog tanítani. Berkes Lászlóné szeptember 1-től újra munkába állt.
A hétévenkénti kötelező továbbképzés követelményeit Szabó Béla és Vuncs Lászlóné kivételével valamennyien teljesítették. Felsőfokú tanulmányait kezdi el Kárász Emőke testnevelés szakon. Gelencsér Attiláné folytatja tanulmányait a közoktatás-vezető szakon. További tanfolyamokra az igazgatóval egyeztetve lehet jelentkezni. Kedvező tandíjú számítástechnika (kezdő és haladó, ECDL) tanfolyam indítását tervezzük iskolánkban.
Az óvodában Sebestyén Márta óvónő magánvállalkozásba kezdett, közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette. Helyette Móring Zsuzsanna pedagógiai asszisztensként határozott időre szóló alkalmazása segíti a kiscsoport-vezető pedagógiai munkáját.

A pedagógiai tartalmi munka fejlesztésével kapcsolatos feladatok

Az új tanévben a kerettantervek alapján készült helyi tantervek lépnek életbe a 3. és a 7. évfolyamon. Az 1. és az 5. évfolyamon pedig a 2003. április 28-án módosított kerettanterv szerinti csökkentett tantárgyi óraszámot és csökkentett tananyagot figyelembe véve kell a mikrotanterveknek elkészülni. Továbbra is feladatunk az ellenőrzési, mérési, minőségbiztosítási rendszer működtetése. Az ezzel kapcsolatos tevékenységek és a tanévre lebontott feladatok a nevelési programban és az ellenőrzési tervben valamint a COMENIUS I. program záró értékelésében találhatók. A nevelési program megvalósítása során kiindulási alapul szolgálnak a szülők elvárásai, melyek közül a legfontosabbak:

1. tisztességes és erkölcsös életvitelre nevelés
2. az anyanyelv megfelelő szintű elsajátítása
3. rendre, fegyelemre nevelés
4. felkészítés a továbbtanulásra
5. a gondolkodás, az értelem fejlesztése,

valamint a minőségbiztosítási csoport intézkedési terveinek szigorú, következetes megvalósítása - folyamatos.

Az intézmény stratégiai céljai

  • Az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi különbségek kompenzálása hátrányos és veszélyeztetett tanulóink körében egyéni fejlesztési tervek készítése, következetes véghezvitele segítségével (osztályfőnöki munkaközösség).
  • A tanulói, dolgozói önmegvalósítás segítése, a sokoldalú, alkotó személyiség fejlesztése a technika korszerű eszközeinek felhasználásával, továbbképzések, szakkörök, változatos szabadidős programok, az oktatás segítségével.
  • Pozitív értékrend (erkölcsös életvitel) átadása, nevelői, dolgozói példamutatás.
  • Az anyanyelv, etikus viselkedési formák életkornak megfelelő szintű elsajátítása.
  • Őrizze meg, javítsa intézményünk azt a tevékenység sorozatot, melynek eredménye, hogy a község kulturális és sportcentruma maradjon.
  • A minőségfejlesztési program végrehajtása során stabilizáljunk, lehetőség szerint javítsuk az elégedettségi mutatót.

A leírtakból megállapítható, hogy számos új és nehéz feladat előtt állunk, de fülünkbe cseng Hemingway intő szava:

"Emberi törvény kibírni mindent,
s menni még tovább...
Még akkor is, ha nem élnek már bennünk
remények és csodák!"

Murzsán József
Intézményvezető


Delegáció Erdélyből ? egy kezdődő kapcsolat?

Augusztus végén 4 tagú delegáció érkezett az erdélyi Szentdemeter (Szovátától nem messze található) községből, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek velünk. A 300 lelket számláló kistelepülés képviselői Balázs Ferenc plébános úr vezetésével kb. 750 km távolságból tettek eleget meghívásunknak. Egy nap alatt megnéztük Somogyvár összes látnivalóját és a fontosabb intézményeket. A hivatalos program egy vacsorával záródott melyen a vendégeink találkoztak a képviselőtestület tagjaival. Terveink szerint a mi delegációnk várhatóan október elején viszonozza a látogatást, s ezek után dönthetünk a testvértelepülési kapcsolat létrehozásáról.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak akik segítettek abban, hogy vendégeink jól érezzék magukat. Külön köszönöm Tarnai Ernő és Márton Lajos képviselő uraknak az önzetlen segítséget.

Biró Norbert
alpolgármester


A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról

A kisebbségi önkormányzat 2003. február 14-én tartotta idei első ülését, amelyen elfogadta a 2003. évi költségvetését és munkatervét.
Az önkormányzat 2003. évben 680.000 forint bevétellel számolhat. A kisebbségi önkormányzat kiadásai között csak dologi kiadásokat tervezett az önkormányzat, mert a képviselők nem részesülnek tiszteletdíjban. A legnagyobb kiadást a 2003. július 12-én megtartott roma napra különítette el az önkormányzat. A roma nap lebonyolításához az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz. Így pályázatokon a roma napra összesen 110.000.- Ft-ot nyert a kisebbségi önkormányzat.
Az önkormányzat 2003. április 16-án tartotta következő ülését, amelyen elfogadta a 2002. évi zárszámadását. A beszámoló alapján a kisebbségi önkormányzatnak 2002. évben 834.- eFt bevétele és 638.- eFt kiadása volt, tehát 196.- eFt pénzmaradványa keletkezett. Az ülésen döntöttek továbbá a 2003. évi költségvetés módosításáról is, mert az előző év pénzmaradványát a roma nap szervezésére kívánták fordítani Ezek után a kisebbségi önkormányzat 2003. évben összesen 876.- eFt-ból gazdálkodhat. Ezen az ülésen döntött a testület arról is, hogy a majálison induló "Fekete Vonat" nevű roma focicsapat részvételét 5.000.- Ft-tal támogatják.
A testület soron következő ülését 2003. július 22-én tartotta, amelyen értékelte a 2003. július 12-én megrendezett roma nap értékelése volt napirenden. A kisebbségi önkormányzat a rendezvényt összességében sikeresnek értékelte. Utasította az elnököt, hogy az ez évi rendezvény tapasztalatai alapján a következő évi roma napot szervezze meg.
A következő képviselő-testületi ülést 2003. szeptember 10-én tartotta a kisebbségi önkormányzat. Az ülésen elfogadták az önkormányzat 2003. I. félévi beszámolóját. A beszámoló alapján az önkormányzat az I. félévben 576.- eFt bevételt és 183.- eFt kiadást teljesített. A testület döntött továbbá arról is, hogy Pamuk Község Önkormányzatának a Soros Alapítványhoz benyújtandó "Roma egészségügyi és környezetvédelmi rehabilitációs program" című pályázatát támogatja. A pályázat elnyerése esetén lehetősége lesz az önkormányzatnak hat hónapig 5 fő roma foglalkoztatására Vityapusztán, továbbá szeméttárolók vásárlására is.

Németh Judit
vezető-tanácsos


A roma napról

2003. július 12-én - hagyomány teremtés céljából - került megrendezésre az első roma nap. A rendezvény reggel 9.00 órakor kezdődött a kispályás focival. A labdarugó tornára 13 csapat nevezett, akik között voltak somogyváriak és vidékről érkező csapatok is. A meccsek ideje alatt a helybéli roma asszonyok is megkezdték a főzést. A kondérokban 3 fajta étket készítettek el, volt vadpörkölt, sertéspörkölt és hagyományos cigány lecsó is. Az asszonyok továbbá sütöttek cigány kenyeret - punyát - is. A délelőtt folyamán a gyerekeknek vetélkedő biztosította a tartalmas szórakozást, akik a részvételért cserébe édességet kaptak. Az elfogyasztott ebéd után megérkezett Farkas Flórián is, a Lungo Drom elnöke. Az elnök úrral elbeszélgettünk a településünkön élő roma lakosság helyzetéről, életkörülményeiről. Az ismerkedés a településünkkel nemcsak szóban történt, hiszen az elnök úr megismerkedett Somogyvár nevezetességeivel, sőt Vityapusztán is járt.
A labdarúgótorna eredményhirdetésére a délutáni órákban került sor, ahol Farkas Flórián elnök úr adta át a helyezetteknek a díjakat. A torna győztese az öreglaki csapat lett, második helyen a Gyurákovics Zsolt vezette somogyvári, míg a harmadik helyen a vityai csapat végzett. A mezőny gólkirálya az öreglaki Virág Krisztián, a legjobb kapus pedig a somogyvári Kovács Tibor lett.
A díjátadás után rövid, de nagyon színvonalas műsort adott a Marcali Hagyományőrző együttes, őket Bódi Guszti és a Fekete Szemek követte a színpadon. A rendezvény utcabállal zárult volna, de sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, ugyanis a hangtechnika nem bírta a vizet.
A rendezvény ideje alatt semmilyen atrocitás nem történt, annak ellenére, hogy a roma nap előtt voltak akik az egész rendezvény eleve kudarcra ítélték és valóságos ellenkampányt folytattak ellene. A rendezvény összességében sikeres volt, így remélem, hogy a jövő évben megrendezendő roma napon az idei program ellenzői is aktív résztvevőkké válnak.

Ignácz Tibor
HCKÖ elnök


(LE)szerepeltünk Ausztriában

Szeptember 14-re meghívót kaptunk Wartmannstettenbe, egy amatőr labdarúgó tornára. A meghívásnak a 6+1-es csapatfelállás miatt két csapattal is eleget tettünk.
Somogyvár 1: Berkes L., Berkes Z., Tóth L., Rofrits S., Kovács T., Gyurákovics L., Balázs I., Móring J. A.
Somogyvár 2: Papp J., Rosta Zs., Lóka j., Lóka I., Gelencsér A., Bécsi J., Czobor I.
Biztos, ami biztos, már előző nap elutaztunk a helyszínre, ahol az ideiglenesen szállássá alakított tűzoltó szertárban éjszakába nyúló ádáz kártyacsatákkal melegítettünk. A csoportmérkőzések után a 2. csapat a 7-8. helyért játszhatott csupán, míg a jobb erőkből 1-es legénység az 5-6. helyért. Előbbiek győzelmükkel a nem túl dicsőséges 7. helyet utóbbiak vereségükkel a 6. helyet szerezték meg. De természetesen ezen a napon sem az eredmény volt a lényeg!

Gelencsér Attila


Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat
2002. évi tevékenységéről

A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló - többszörösen módosított - 1997. évi XXXI. Tv. alapján a Somogyvári Önkormányzat 1998. december 1-től működtet gyermekjóléti szolgálatot, amelynek vezetését 2002. júniusától vettem át. A dokumentumok tárolására és a fogadóórák tartására a Faluházban biztosítottak helyet. Bár a fogadóórák időpontja kifüggesztésre került és többször is megjelent az önkormányzat lapjában, nagyon kevés ügyfél keresett itt fel.
Ennek egyik oka a Faluház félreeső helye, másik pedig az, hogy az emberek szívesebben megállítanak az utcán, vagy üzennek, hogy keressem fel őket és úgy mondják el problémáikat. Ugyanez érvényes az intézményekre is.

A területhez tartozó 18 éven aluli gyermekek száma:

Somogyvár:
333 fő
állandó lakcím
Vityapuszta:
112 fő
állandó lakcím
150 fő
tartózkodási hely
Összesen:
595 fő

Az intézmények által veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekek száma:

Általános iskola:
24 fő
Óvoda:
14 fő
Általános iskola és diákotthon:
6 fő
Összesen:
44 fő

Az intézmények által hátrányos helyzetűként nyilvántartott gyermekek száma:

Általános iskola:
79 fő
Óvoda:
27 fő
Általános iskola és diákotthon:
36 fő
Összesen:
152 fő

Átmeneti neveltként nyilvántartott gyermekek száma:
29 fő, de ebből 9 fő szülei ismeretlen helyre költöztek, 1 fő édesanyja pedig Gamásra.

Tartós neveltként nyilvántartott: 1 fő
Családba fogadott gyermekek száma: 5 fő
Utógondozott: 1 fő

2002. január 1-én 251 kiskorú részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, az év folyamán 21 főt érintő új megállapítás és 28 főt érintő megszüntetés történt, így 2002. december 31-én 244 gyermek részesült rendszeres ellátásban. A támogatásban részesült kiskorúak 123 családban élnek. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2002. évben 12.422.755.-Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2002, évben 2.510.863.-Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. A támogatás minimális összege 2. 000.-Ft, maximuma az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 1 naptári éven belül - gyermekenként - legfeljebb 6 alkalommal részesülhetnek.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegében szerepel az általános iskolai tanulók részére biztosított tankönyvtámogatás, a felső és középfokú oktatási intézmények hallgatói részére fizetett beiskolázási segély, valamint az általános iskola és diákotthonba járó somogyvári tanulók részére biztosított beiskolázási támogatás.
A törvény által a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt esetekben az alábbi intézkedések történtek 2002. évben:

  • Az év folyamán 9 teljes hatályú apai elismerés készült, így 9 kiskorúnak rendeződött a családi jogállása, 2 esetben az ügyintézés a következő évre húzódott át.
  • Kettő kiskorút ideiglenes hatállyal gyermekotthonban kellett elhelyezni, akiket azóta a Gyámhivatal átmeneti nevelésbe vett.

A családgondozás keretében 19 család és a hozzájuk tartozó 57 gyermek szociális helyzetét, életkörülményeit és életformáit, a közösségi viszonyaikat, az ellátó intézményeket kísértem figyelemmel. A gyermekjóléti szolgálat munkájában nagyon fontosnak tartom a prevenciót, a gyermek és a család mindenkori érdekeinek szem előtt tartását.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a jelzőrendszer kiépítését, hatékonyabb működtetését fontosnak ítélem.
A jelzőrendszer tagjai esetlegesen, inkább szóban, mint írásban jelezték a problémákat. Az érintett fél évben 3 esetjelző lap érkezett a Szolgálathoz, ebből 2 iskolai magatartási problémákat jelzett. Esetkonzultációt 1-1 gyermek ügyében az érintett óvónővel, osztályfőnökkel és/vagy igazgatóval, gyámügyi előadóval, jegyzővel tartottam.
A gyermekvédelmi munka hatékonyságát nagyban elősegítené, ha az általános iskolában lenne egy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, aki a gyermekvédelmi munkát koordinálná.
Munkám során sok segítséget kaptam az önkormányzat dolgozóitól, az iskolák vezetőitől, az óvoda vezetőjétől, a védőnőtől.
A Szent László Király Általános Iskolában Károly Éva tanárt bízták meg az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának koordinálására 2003, szeptember 1-től.
A Gyermekjóléti Szolgálat könnyebb elérhetősége és a hatékonyabb együttműködés érdekében 2003. szeptember 20-tól az Önkormányzat épületében fog működni.

Fogadóórák:
Hétfő: 7.30 - 11.30
Csütörtök: 9.30 - 11.30

Somogyvár, 2003. augusztus 25.

Németh Julianna
Gyermekjóléti Szolgálat vezető

 

A Gyermekjóléti Szolgálat a rászorulók részére ingyenesen tud használt ruhát, cipőt adni. Minden hét hétfőjén 16-18 óráig a Faluházban
Kérjük továbbá, hogy amennyiben Önöknek feleslegessé vált, de még használható ruhaneműje, cipője, gyermekjátéka van, azt a Körjegyzői Hivatalba szíveskedjenek eljuttatni! Köszönjük!

 

KÜZD(ELEM) - GYŐZ(ELEM)!

Az ember előrelátó tervezéssel igyekszik megelőzni a természeti elemek csapásait. Szél ellen rögzíti a fóliasátrát, tetőantennát, visszavágja a tetőt, csatornát elérő faágakat.
Víz ellen árkot ás, gátat épít.
Tűz ellen tisztítja a kéményt, nem épít a kéménybe fagerendát, az égő csikket nem dobja a szemetes kukába, ebédfőzés közben nem megy el bevásárolni, nem hagyja magára az égő gázt, a disznót nem a szalmakazal tövében perzseli.
Villámcsapás ellen villámhárítót szerel a tetőre, vihar idején kihúzza a TV antenna csatlakozóját, nem áll a magas fa alá eső ellen.
De bármit teszünk, néha a természet győz. Villám csap a házba, az esővíz elönti a pincét, a nagy szél megrongálja a tetőt, a fóliát.
De nagy kárt okozhat az emberi természet is: a tudatlanság, kapzsiság, nemtörődömség. A Somogyváron játszódó történet itt kezdődik. A legnagyobb szárazság idején lángra kapott a külterületen illegálisan lerakott fahulladék, fűrészpor, szemét, amely a megállapítás szerint egy helyi fűrészüzemből származott.
Pedig az ipari hulladékok, melléktermékek tárolását, elhelyezését, megsemmisítését jogszabályok rögzítik.
A tűzhöz nem kell szándékos gyújtogatás, elég egy, a szemét köré került üvegdarab, amely gyűjtőlencseként koncentrálja a napsugarakat, lángra lobbantja a gyúlékony anyagot.
Ember és gép 5 órás megfeszített munkával legyőzte a lángokat.
A Marcali és Kaposvári Állami Tűzoltóság és a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 - 1 gépjárműve több km-ről hordta a 100 m3 oltóvizet, hogy megakadályozza a tűz átterjedését a mellette levő erdőre, így megmentve milliós értéket.
De mibe került mindez?
Gép, üzemanyag, munkabérek, az önkéntesek kiesett munkaideje.
Az anyagi kár mérhető, az erkölcsi felmérhetetlen.
A másoknak, szándékosan vagy gondatlanul okozott kárért, a károkozó felelősséggel tartozik. Anyagilag és erkölcsileg egyaránt.
Küzd(elem) - volt. Győz(elem) - a tűz ellen - volt. Győz(elem) - az emberi természet rossz elemei ellen?
Ha a tanulságokat levonjuk, reméljük az utolsó kérdésre azt felelhetjük:
Igen, győztünk.
A tűzoltók erkölcsileg biztosan.

Dénes Lajos


Kutyavilág

És ismét kutyaugatás hallatszik. Vidám, kicsit gyenge és félős, de kutyaugatás. Bár a régi, még a fülünkben cseng és a felejtéshez még túl közeli az emlék, de azért ez az új érzés jó, szívet szorongató, melegítő, selymes, puha, mint a kiskutya szőre, ha megsimogatom.
Olyan, mint bárki és bármi érintése, ha szeretem. Nekrológom két kutyáról szól, kik "emberként" lettek kezelve, szeretve, tartva, nevelve és úgy is mentek el.
Emberi kéz mérgezése által, fájdalmas, még kutyának is, kínok között.
Igaz legjobban a fájdalom azt érintette, aki végignézte, sajnálta, ott állt és nem tudott segíteni rajta, és aki végül a "sírt" kiásta a tetemet elvitte és eltemette. A két kutya fölött földkupac, azon virágok, néha könnyek.
Nem tudom ki volt az aki tette?! Nem tételezem fel senkiről, hogy képes lenne valamely zárt területre mérget bejuttatni, akármi oknál fogva is, de a tény, hogy abban a házban - magán terület - a kutyák 2 nap múlva méreg által elpusztultak.
Csak azt kérdezem bárki volt is, meggondolta e jól, hogy a házban a két kutyán kívül - ha neki az csak állat is - akár 2 gyermek is felveheti a mérget. Innentől ez az írás már róluk is szól, a 2 gyermekemről a 2,5 éves kislány még talán, de a 10 hónapos kisfiú nem kérdezi meg sem az anyukáját a kertben mászkálás közben, hogy megeheti-e azt a valamit, amit talált. Legyen az bármi, méreg, vagy mérgező, "tyúkszar", vagy sár, vagy kő.
Csak kérdezem, ha van kutya törvény az utcán, a kerten kívül, mi van ilyen esetben?
És egyáltalán bármily - utcán kívül is akár - ért sérelemért, van-e joga bárkinek önbíráskodásra?
És most nem ez az egy esetről van csak szó. 6 éve lakom itt, több kutyairtásról hallottam mint harapásról.
Egy kis falusi közösségben élünk. "Mindenki ismer mindenkit", és egymás szemébe nézünk az utcán bátran, gátlások nélkül, azután miután tudjuk - igaz "saját érdekünket megvédve" - bosszúból fájdalmat, kért okozunk vissza egymásnak.
Hát Emberek ez a XXI. Század, ez a fene nagy civilizáció, fejlődés, tudomány, elfelejttette velünk ezeket a szavakat: Emberség, Szeretet, Tolerancia, Megértés, stb. ...
Sőt egyáltalán beszélni nincs időnk egymással, pedig itt, főleg ilyen helyen, rokonságok, barátságok 100 %-os ismeretség terén, egy faluban; legyünk már emberek egymáshoz.
Beszéljünk, kérjünk, segítsünk, próbáljuk meg, hátha igaz ez a mondás "Szóból ért az ember".
Szeretném hinni, hogy a szeretet a tisztelet fontosabb a meggondolatlan cselekedetnél, bosszúnál, a másik emberben, nem mindig a rosszat a bántót látni, hogy tudni fogunk sérelmeket megbeszélni, bocsánatot kérni és megbocsátani.
És ettől talán majd nyugodtan, békességben élni.
Köszönöm a lehetőséget:

Andiné Bokor Marianna


Nemzetközi kézilabda torna Fonyódligeten

Augusztus 19-22-ig Kézilabda Balaton kupára mentünk Fonyódligetre. Kedden az első meccsünk a taszári lányokkal volt.
Nagyon izgultunk, talán kicsit oldottabban játszottunk mint a Tászár, de az első félidőt mégis ők nyerték 1-gyel. Megkezdődött a második félidő, most már mertünk végre játszani. Az eredmény végig nagyon szoros volt de a végén mi nyertünk 16:15-re. Szerdán a Balatonszárszóval játszottunk, akik nagyon jól kézilabdáztak. Megkezdődött a mérkőzés, ahogy várható volt a Szárszó nagyon keményen kezdett, rám 2 embert is állítottak, ezért sajnos ezen a meccsen ki is kaptunk 17:9-re. Csütörtökön a Nagyvázsonnyal játszottunk. Az első félidőben előnyre tettünk szert és a meccs úgy alakult, ahogy sejtettük, megnyertük 15:8-ra. Péntek: A Kistarcsa és Siklós elleni meccseink napja. Először a Kistarcsaiakkal játszottunk, az első 10 percben nem nagyon ment a játék. A második félidőben nagyon rákapcsoltunk s a meccs vége a mi kedvünk szerint alakult, s az eredmény 14:10 nekünk. 30 percünk volt és kezdődött a Siklós - Somogyvár meccs, a 2. helyért. Az első félidőben jól tartottuk magunkat, de a szünetben ők vezettek 2-vel. Nagyon meleg volt és még a bírók is ellenünk voltak. Engem ki is állítottak 2 percre. A Siklós elment 2 góllal, mire visszamentem már 3 gól volt a különbség. Valahonnan erőt merítettünk és ki is egyenlítettünk. Alig volt vissza 5 perc és két szép akcióval meg is nyertük a meccset 12:10-re, így 2.-ak lettünk. Jutalomként Attila bácsi elvitt minket pizzázni Balatonboglárra.
Eredményhirdetés következett, ahogy visszaértünk. A zárást egy szép tűzijátékkal díszítették.
Jakabfi Zsanett átvehette a gólkirály címet 5 meccsen elért 47 góljáért. Szép volt lányok!

G.A.


Nyári vendégek

A cím ellenére először a télről írok.
A Szent László Király Általános Iskola tanulói idén februárban már nyolcad ízben nyerhettek jutalomutazást szorgalmukkal, jó magaviseletükkel, a sport szeretetével, közösségi munkájukkal az ausztriai sítáborba.
A 8 év során közel 200 gyermek tanult meg síelni és szerette meg ezt a sportot; több millió forintot és az iskolának ajándékozott sífelszerelés; és kb 1 millió forintba kerül mindennel együtt az ott eltöltött 1 hét, ami felejthetetlen élmény tanulóinknak.
Gondolom, e rövid kis leltár után Önben is felmerül a kérdés, Kedves olvasó, hogy mit adunk mi mindezért cserébe!
Köszönő okleveleket, apró ajándékokat készítettek a gyerekek, és ők ezt szeretettel fogadták.
Ez adta az ötletet, hogy szervezzünk Wartmannstetten iskolásainak kézműves tábort Somogyváron.
Július 27-én 13 gyerek és 5 felnőtt érkezett a Katica Vendégházba, ahol a gyöngyfűzés alapjaival ismerkedhettek meg; az iskola ebédlőjében batikoltak (ruhafestés); Bárdudvarnokon termésbábut készítettek, agyagoztak, íjászkodtak, lovagoltak.
Kirándultak Budapestre az Országházba, a kehidakustányi fürdőre, Kaposvárra.
Mindenhol a segítségükre voltak a gyöngyfűzésben jártas somogyvári gyerekek, akikkel olyan jó barátságba kerültek, hogy a búcsúvacsora után nem akarták őket hazaengedni.
Vendégünk volt Wartmannstetten polgármestere, aki megbizonyosodhatott arról, hogy az osztrák gyerekek nagyon jól érzik magukat nálunk, és már beszéltünk arról is, hogy a jövőben is szívesen fogadnák ezt a lehetőséget.
Úgy gondolom, hogy ezzel a táborral mindenki nyert: az osztrák gyerekek megismerkedtek a magyar kézműves tevékenységek egy részével; a magyar gyerekeknek lehetőségük volt a német nyelv gyakorlására; a falu tanúságot tehetett vendégszeretetéről; barátságok szövődtek; levelező partnerek találtak egymásra; és nem utolsó sorban sem az iskola, sem az önkormányzat nem érzi adósnak magát.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzat és az általános iskola dolgozóinak, a Katica Vendégház tulajdonosának, a résztvevő gyerekeknek és szülőknek segítségükért, türelmükért.

Gelencsér Attiláné
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

Tisztelt Képviselő Úr, kedves polgármester kollégám!

Teljes szívemből köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottatok fiataljaink számára, hogy testvértelepülésünkön egy hetet pihenhessenek és tanulhassanak.
Gyermekeink számára felejthetetlenek voltak a gazdag egész napos programok, illetve a vendégszeretet, a barátságos fogadtatás. Rövid látogatásom során lehetőségem nyílt személyesen is meggyőződni arról milyen szép számú somogyvári felnőtt is segített a szervezésben.
Gyermekeink örömén túl különös jelentőséggel bírt ez a tábor népeink és településeink barátságának elmélyítésében.
Még egyszer önkormányzatunk és polgáraink nevében köszönöm:

Dir. Franz Hubinger

 

Somogyvár kitüntetettjei 2003-ban

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "SOMOGYVÁR KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" címet adományozott a község polgáraiért végzett 4 évtizedes önzetlen, áldozatos, lelkiismeretes kántortanítói és iskolaigazgatói munkájáért néhai BÁLINT FERENC-nek. A kitüntetést az igazgató úr unokája, Bálint Zsuzsanna vette át.
Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "SOMOGYVÁR KÖZSÉGÉRT" emlékérmet adományozott:
- A falu közéletében több évtizeden át tartó szervezői, intézményvezetői munkájáért, amelynek során a somogyvári emberek foglalkoztatását, problémáik megoldását mindig fontos célként kezelte, Gyurina Géza nyugdíjas igazgatónak.
- Somogyvár és Ausztria testvértelepülése Wartmannstetten közötti 1 évtizedes kapcsolat során végzett áldozatos munkájáért, ünnepségeken, találkozókon tanúsított lelkes fordítói tevékenységéért testvértelepülésünk nagy magyarjának, Kocsis Ferencnek.
- Templomunk felbecsülhetetlen értékű orgonájának felfedezéséért, a restaurátori terv - amelynek alapján a páratlan hangszer napjainkban megújult - elkészítéséért Dr. Kormos Gyula egyetemi tanárnak.
- A somogyvári általános iskolában eltöltött több évtizedes szorgos tanítói munkájáért, melynek során somogyvári gyermekek százait tanította meg írni, olvasni és nevelte rendre, fegyelemre, Kurdi Árpádné nyugdíjas tanítónak, aki idén 50 éve vette kezébe diplomáját.
- A Pogány-völgyi kistérség megteremtéséért, és elnökeként több éven át végzett integráló, a települések határain átnyúló fejlesztői munkájáért Papszt Lajosnak, Lengyeltóti város polgármesterének.

A kitüntetetteknek az újság sorain keresztül is gratulálunk!


Ízekből jeles!

A Molnár Tibor - Molnár Zoltán - Felkai József - Felkai Józsefné főzőcsapat, akiknek szakácstudományát a Szent László-napok keretében is megcsodálhattuk, a nyár folyamán két főzőversenyen is képviselte településünket. Elsőként a nemesvidi csülökpartin vettek részt sikerrel. Aztán augusztus végén a már hagyományos vadétkek főzőversenyén, Balatonendréden a gombás szarvaspörkölttel kategóriájukban az első helyet szerezték meg, valamint a szakmai zsűri különdíját is begyűjtötték. Roppant büszkék lehetünk az együttesre, hiszen az ellenfelek soraiban tapasztalt, profi szakácsokat is "lefőztek"! A somogyvári zászló alatt hangulatos standot alakítottak ki mindkét esetben, öregbítve ezzel falunk jó hírét. Köszönet és gratuláció érte!


Befejezés előtt a szennyvízhálózat építés

Lengyeltóti és térsége szennyvízberuházás kivitelezésének készültsége összességében 85 %-os fokon áll. A pénzügyi teljesítés ezzel szemben 70 %-ra becsülhető.
A térségen belül Somogyvárra áttérve az alábbiak mondhatók el. Településünkön a nyár folyamán bizonyos mértékű lemaradás volt tapasztalható a beruházásban részt vevő többi településhez képest. Mára azonban mi is bátran elmondhatjuk, hogy elértük a 80 % körüli készültséget, és ezzel felzárkóztunk a többi település mellé. Ez köszönhető annak, hogy jelenleg számos helyen gőzerővel dolgoznak a kivitelezők. Településünk fővállalkozója a BITT Kft. is teljes erőbedobással, több brigáddal végzi a munkát, és mellette számos alvállalkozó (Sió 2000 Kft, DÉLVIÉP és a Demeter Kft.) építi a csatornát. Jelenleg a Kossuth Lajos utcában, a Várhegy utcába és a kastélyparkon átvezető hálózaton dolgoznak.
A kivitelezésnél, a kisebb problémák mellet, a legjelentősebb gondot az elkészült nyomvonalak helyreállítása okozza Főleg az esőzéseket követően újból és újból megsüllyednek a nyomvonalak, és ismételt helyreállítást igényelnek.
A nyomvonalak helyreállításában tapasztalt hiányosságokkal, bizalommal forduljanak a területen dolgozó kivitelezők művezetőihez, illetve az önkormányzat hivatalában Rofrits Sándor műszaki főelőadóhoz, aki a szükséges intézkedéseket minden esetben meg fogja tenni.
Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek a kivitelezésből adódó kellemetlenségekkel szemben tanúsított toleranciát és megértést.

Rofrits Sándor


Személyi változások a körjegyzői hivatalban

Körjegyzői Hivatalunknak nemcsak a helye változott meg, hanem rövidesen a vezetője is. Bek Melinda körjegyző családi okok miatt az ország távoli szegletébe költözik és a továbbiakban már nem látja el hivatalvezetői feladatait. Amíg az új körjegyzői pályázat kiírásra kerül, Vincze Rita vezető tanácsos végzi a körjegyzői teendőket. Október 1-től az önkormányzat alkalmazottjaként dolgozik a hivatalban dr. Márton Zsuzsanna jogász, aki polgármesteri referensként elsősorban a pályázatok gondozásával, a külkapcsolatokkal és a turizmussal kapcsolatos feladatokat látja el. Foglalkoztatásához a munkaügyi központ támogatását vesszük igénybe.


Fúrják az új kutat

Somogyvár és Somogyvámos települések önkormányzatai a megfelelő vízbázis biztosítása érdekében elhatározták új ivóvízkút fúrását. A megfelelő vizsgálatok elvégzését követően, az új kút a "vásártéri" 2. sz. kút mellé kerül. A mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyezési terveit a MÉHES és FIA Kft. készítette el. A műszaki tervek és a VIZIG létesítési engedélye alapján az önkormányzatok közös pályázatot nyújtottak be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, ahol a 6.875.000.-Ft bekerülési költség 70 %-os támogatottságát sikerült elnyerni. A kút megépítésére és hálózatra történő rákötésére a vállalkozási szerződés - több ajánlatot tevő közül - a Dunántúli Regionális Vízmű Rt-vel, a közös vízmű üzemeltetőjével került megkötésre.
Örömmel tájékoztathatom tisztelt olvasókat, hogy a kivitelező a munkaterületre 2003. szeptember 11-én felvonult és megkezdte a kivitelezést. A beruházás legkésőbb 2003. november 30-ig meg fog valósulni.

R.S.

 

Vigadjunk Budapesten!

Volt már Ön Budapesten a Vigadóban? Ha nem, menjünk együtt - Buzsák, Csömend, Nikla, Somogyvár, Táska - polgárai Magyarország legnagyobb férfi kórusának centenáriumi ünnepségére október 20-án este 19 órakor a Vigadó dísztermébe.
Indulás 15.30-kor a somogyvári templom elől. Szervező: a buzsáki plébánia.
Jelentkezni lehet Somogyváron a Polgármesteri Hivatalban.
Költség: 1500 Ft/fő

 

Mezőgazdasági vontatót vásárolunk

Az önkormányzat sikeresen pályázatot a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácsnál MTZ 820.2 típusú mezőgazdasági vontató beszerzésére. A gép 4.485.000.-Ft bekerülési költségéből 2.687.255.-Ft támogatást sikerült elnyerni, melyhez a fennmaradó összeget saját forrásból kell biztosítani.
A gép műszaki adatai közül az eddigi típusokkal szemben külön ki kell emelni EU minőségű zöld motort, mely 60 KW (81 LE) teljesítményt tud leadni. Első hídja egyenes és tényleges első kerék meghajtása van, az eddigi rásegítő meghajtással szemben. Első súlyozása 450 kg, míg a hátsókerekek 2x 40 kg súlyozással ellátottak. A sebességváltókar oldalra kihelyezett. A vezetőfülke hangszigetelt, rezgésmentes, hő és fényelnyelő, szilánkmentes üvegezésű.
Külön örömet jelent, hogy a gép információink szerint hamarosan leszállításra, és átvételre kerül.
A mezőgazdasági vontató tartozékainak - pótkocsi, fűkasza, tolólap és sószóró - megvásárlására az önkormányzat szintén pályázatot nyújtott be. A beadott pályázatok bírálata még folyamatban van.
A gép és eszközbeszerzés befejezését követően megnyugtatóan - külső vállalkozók bevonása nélkül - megoldhatók lesznek az önkormányzati szállítási feladatok, a kaszálások és a hó eltakarítás. A fennmaradó szabad kapacitás terhére megfelelő árszinten bérmunkák lesznek vállalhatók.

Rofrits Sándor


Kábel Tv hálózatot tervezünk

Az önkormányzat vezetése tárgyalásokat kezdett a település kábel tv hálózatának kiépítéséről. Jelen állás szerint egy lakás bekötése 130-140 ezer forintba kerülne, amelyből kb. 25 ezer forintot kellene az ingatlan tulajdonosának befizetni, a többit az önkormányzat pályázati pénz és saját forrás biztosításával finanszírozná. Az ajánlat szerint, ha kiépülne a rendszer, havi 800 Ft/hó alapdíjért fogható lenne a Kossuth, a Petőfi, a Bartók lés a Sláger rádió, valamint a Filmmúzeum, a Hír TV, a Szlovén TV, RTL, RTL Klub, mtv1, HRTV1, TV2, Duna, mtv2, RAI1, Magyar ATV, Pro7, TV5, Szlovén2 és a Horvát2. Az 1800 Ft-os bővített csomag tartalmazná az előbbieken kívül még az Eurosport, NationalGeographic, Spectrum, Discovry, ORF", Horvát3, MTV Europ, VIASAT3, Minimax és TVE csatornákat. Természetesen egyéb csatornák vétele is szóba jöhet csakúgy, mint a helyi stúdió felállítása. Rövidesen egy kérdőívet fogunk kiküldeni, kérjük, azt majd kitöltve szíveskedjenek a Hivatalba visszajuttatni. Csak megfelelő létszámú jelentkező (kb.70%) esetén lehetséges a finanszírozáshoz szükséges összeget előteremteni!

Biró Norbert
alpolgármester